Công thức Ép Wing 2.5
Các bạn đến Golbin tại Noria sau đó đặt các nguyên liệu cần thiết vào.
Cloak Of Death

Wing Of Chaos


Wings of LifeWing Of Magic